KOMPLETNÝ PREHĽAD PRODUKTOV BRAUN

SPÄŤ NA ÚVODNÚ STRANU

Ponorné mixéry Braun

MultiQuick 3
MQ 3000 WH SMOOTHIE / 945,00
MQ 3000WH SMOOTHIE PLUS / 1 215,00
MQ 3005 WH CREAM / 1 350,00
MQ 3020 WH PASTA / 1 215,00
MQ 3020 WH PESTO / 1 620,00
MQ 3025WH OMELETTE / 1 350,00
MQ 3025 WH SPAGHETTI / 1 755,00
MQ 3035 WH SAUCE / 1 890,00
MQ 3038WH SPICE+ / 2 090,00
MQ 3045 WH APERITIVE / 2 295,00

MultiQuick 3 Vario
MQ 3100WH SMOOTHIE PLUS / 1 485,00
MQ 3135 WH SAUCE / 1 890,00
MQ 3137 WH SAUCE+/ 2 295,00
MQ 3145 WH APERETIVE / 2 290,00

MultiQuick 5
MQ 523 Baby / 1 790,00
MQ 535 BK / 1 790,00
MQ 503 Baby / 1 559,00
MQ 525 Omelette / 1 890,00
MQ 500 Soup / 1 490,00
MQ 535 Sauce / 1 990,00

MultiQuick 5 Vario
MQ 5000WH SOUP / 1 490,00
MQ 5020WH PASTA / 1 790,00
MQ 5035WH SAUCE / 1 990,00
MQ 5037WH SAUCE + / 2 290,00
MQ 5045WH APERITIF / 2 390,00
MQ 5137BK SAUCE + / 2 490,00
MQ 5177BK BUFFET + / 3 390,00
MQ 5200WH / 1 490,00
MQ 5207WH / 1 790,00
MQ 5220WH / 1 590,00
MQ 5235WH / 1 990,00
MQ 5237WH / 2 290,00
MQ 5237BK / 2 290,00
MQ 5245WH / 2 390,00
MQ 5277BK / 3 390,00

MultiQuick 5 Vario fit
MQ 5060 Twist / 2 190,00
MQ 5064 Shape / 2 490,00
MQ 5260 WHBL / 2 290,00
MQ 5264 BKBL / 2 690,00

MultiQuick 7
MQ 700 SOUP / 1 990,00
MQ 725 OMLETTE / 2 290,00
MQ 735 SAUCE / 2 490,00
MQ 745 APERITIVE / 2 990,00
MQ 775 PATISSERIE / 3 490,00
MQ 785 PATISSERIE / 3 790,00
MQ 7000 / 1 990,00
MQ 7025 / 2 290,00
MQ 7035 / 2 590,00
MQ 7045 / 2 990,00
MQ 7075 / 3 590,00
MQ 7087 / 3 990,00

MultiQuick 9
MQ 9005 / 2 790,00
MQ 9027 / 2 990,00
MQ 9037 / 3 590,00
MQ 9038 / 2 990,00
MQ 9045 / 3 990,00
MQ 9047 / 3 890,00
MQ 9087 / 4 999,00
MQ 9097 / 4 999,00
MQ 9135XI / 3 490,00
MQ 9138XI / 3 890,00
MQ 9147X / 4 390,00
MQ 9175XL / 5 090,00
MQ 9187XLI / 5 790,00
MQ 9195XLI / 6 490,00

Naparovacie žehličky Braun

TexStyle 5
TS 505 / 1 290,00
TS 515 / 1 490,00
TS 525 A / 1 790,00
TS 535 TP/ 1 890,00
TS 535 TPA / 2 190,00
TS 545E / 1 990,00
TS 545 EA / 2 290,00

TexStyle 7
TS 715 / 1 790,00
TS 725 / 1 890,00
TS 735 TP / 1 990,00
TS 745 A / 2 290,00
TS 725 A / 2 190,00
TS 705A / 1 890,00
TS 755E / 2 190,00
TS 755EA / 2 290,00
TS 765EA / 2 390,00
TS 775ETP / 2 490,00
TS 785ESTP / 2 990,00

TexStyle 7 Pro
SI 7042 GR / 2 190,00
SI 7062 BL / 2 390,00
SI 7066 VI / 2 590,00
SI 7088 GY / 2 690,00

TexStyle 9
SI 9188 BK/EBK / 3 290,00
SI 9187 EGY/ EWH / 3 290,00

Parné generátory Braun

CareStyle Compact
IS 2043 BL / 3 990,00
IS 2044 VI / 4 490,00
IS 2055 GR / 4 590,00
IS 2055 BK / 4 590,00

CareStyle 3
IS 3041 / 4 990,00
IS 3042 / 5 990,00
IS 3044 / 6 490,00

CareStyle 5
IS 5042 / 5 990,00
IS 5043 / 6 990,00
IS 5044 / 7 990,00
IS 5145 BK / 5 990,00
IS 5145 WH / 5 990,00
IS 5155 BK / 6 390,00
IS 5155 WH / 6 390,00
IS 5156 BK / 6 390,00

CareStyle 7
IS 7043 / 7 990,00
IS 7044 BK / 7 990,00
IS 7143 WH / 7 990,00
IS 7144 BK / 7 990,00
IS 7155 WH / 8 999,00
IS 7156 BK / 8 999,00

KOMPLETNÝ PREHĽAD PRODUKTOV BRAUN

SPÄŤ NA ÚVODNÚ STRANU

Ponorné mixéry Braun

MultiQuick 3
MQ 3000 WH SMOOTHIE / 945,00
MQ 3000WH SMOOTHIE PLUS / 1 215,00
MQ 3005 WH CREAM / 1 350,00
MQ 3020 WH PASTA / 1 215,00
MQ 3020 WH PESTO / 1 620,00
MQ 3025WH OMELETTE / 1 350,00
MQ 3025 WH SPAGHETTI / 1 755,00
MQ 3035 WH SAUCE / 1 890,00
MQ 3038WH SPICE+ / 2 090,00
MQ 3045 WH APERITIVE / 2 295,00

MultiQuick 3 Vario
MQ 3100WH SMOOTHIE PLUS / 1 485,00
MQ 3135 WH SAUCE / 1 890,00
MQ 3137 WH SAUCE+/ 2 295,00
MQ 3145 WH APERETIVE / 2 290,00

MultiQuick 5
MQ 523 Baby / 1 790,00
MQ 535 BK / 1 790,00
MQ 503 Baby / 1 559,00
MQ 525 Omelette / 1 890,00
MQ 500 Soup / 1 490,00
MQ 535 Sauce / 1 990,00

MultiQuick 5 Vario
MQ 5000WH SOUP / 1 490,00
MQ 5020WH PASTA / 1 790,00
MQ 5035WH SAUCE / 1 990,00
MQ 5037WH SAUCE + / 2 290,00
MQ 5045WH APERITIF / 2 390,00
MQ 5137BK SAUCE + / 2 490,00
MQ 5177BK BUFFET + / 3 390,00
MQ 5200WH / 1 490,00
MQ 5207WH / 1 790,00
MQ 5220WH / 1 590,00
MQ 5235WH / 1 990,00
MQ 5237WH / 2 290,00
MQ 5237BK / 2 290,00
MQ 5245WH / 2 390,00
MQ 5277BK / 3 390,00

MultiQuick 5 Vario fit
MQ 5060 Twist / 2 190,00
MQ 5064 Shape / 2 490,00
MQ 5260 WHBL / 2 290,00
MQ 5264 BKBL / 2 690,00

MultiQuick 7
MQ 700 SOUP / 1 990,00
MQ 725 OMLETTE / 2 290,00
MQ 735 SAUCE / 2 490,00
MQ 745 APERITIVE / 2 990,00
MQ 775 PATISSERIE / 3 490,00
MQ 785 PATISSERIE / 3 790,00
MQ 7000 / 1 990,00
MQ 7025 / 2 290,00
MQ 7035 / 2 590,00
MQ 7045 / 2 990,00
MQ 7075 / 3 590,00
MQ 7087 / 3 990,00

MultiQuick 9
MQ 9005 / 2 790,00
MQ 9027 / 2 990,00
MQ 9037 / 3 590,00
MQ 9038 / 2 990,00
MQ 9045 / 3 990,00
MQ 9047 / 3 890,00
MQ 9087 / 4 999,00
MQ 9097 / 4 999,00
MQ 9135XI / 3 490,00
MQ 9138XI / 3 890,00
MQ 9147X / 4 390,00
MQ 9175XL / 5 090,00
MQ 9187XLI / 5 790,00
MQ 9195XLI / 6 490,00

Naparovacie žehličky Braun

TexStyle 5
TS 505 / 1 290,00
TS 515 / 1 490,00
TS 525 A / 1 790,00
TS 535 TP/ 1 890,00
TS 535 TPA / 2 190,00
TS 545E / 1 990,00
TS 545 EA / 2 290,00

TexStyle 7
TS 715 / 1 790,00
TS 725 / 1 890,00
TS 735 TP / 1 990,00
TS 745 A / 2 290,00
TS 725 A / 2 190,00
TS 705A / 1 890,00
TS 755E / 2 190,00
TS 755EA / 2 290,00
TS 765EA / 2 390,00
TS 775ETP / 2 490,00
TS 785ESTP / 2 990,00

TexStyle 7 Pro
SI 7042 GR / 2 190,00
SI 7062 BL / 2 390,00
SI 7066 VI / 2 590,00
SI 7088 GY / 2 690,00

TexStyle 9
SI 9188 BK/EBK / 3 290,00
SI 9187 EGY/ EWH / 3 290,00

Parné generátory Braun

CareStyle Compact
IS 2043 BL / 3 990,00
IS 2044 VI / 4 490,00
IS 2055 GR / 4 590,00
IS 2055 BK / 4 590,00

CareStyle 3
IS 3041 / 4 990,00
IS 3042 / 5 990,00
IS 3044 / 6 490,00

CareStyle 5
IS 5042 / 5 990,00
IS 5043 / 6 990,00
IS 5044 / 7 990,00
IS 5145 BK / 5 990,00
IS 5145 WH / 5 990,00
IS 5155 BK / 6 390,00
IS 5155 WH / 6 390,00
IS 5156 BK / 6 390,00

CareStyle 7
IS 7043 / 7 990,00
IS 7044 BK / 7 990,00
IS 7143 WH / 7 990,00
IS 7144 BK / 7 990,00
IS 7155 WH / 8 999,00
IS 7156 BK / 8 999,00