KOMPLETNÝ PREHĽAD PRODUKTOV BRAUN

SPÄŤ NA ÚVODNÚ STRANU

Ponorné mixéry Braun

MultiQuick 3
MQ 3000 WH SMOOTHIE
MQ 3000WH SMOOTHIE PLUS
MQ 3005 WH CREAM
MQ 3020 WH PASTA
MQ 3020 WH PESTO
MQ 3025WH OMELETTE
MQ 3025 WH SPAGHETTI
MQ 3035 WH SAUCE
MQ 3038WH SPICE+
MQ 3045 WH APERITIVE

MultiQuick 3 Vario
MQ 3100WH SMOOTHIE PLUS
MQ 3135 WH SAUCE
MQ 3137 WH SAUCE+
MQ 3145 WH APERETIVE

MultiQuick 5
MQ 523 Baby
MQ 535 BK
MQ 503 Baby
MQ 525 Omelette
MQ 500 Soup
MQ 535 Sauce

MultiQuick 5 Vario
MQ 5000WH SOUP
MQ 5020WH PASTA
MQ 5035WH SAUCE
MQ 5037WH SAUCE +
MQ 5045WH APERITIF
MQ 5137BK SAUCE +
MQ 5177BK BUFFET +
MQ 5200WH
MQ 5207WH
MQ 5220WH
MQ 5235WH
MQ 5237WH
MQ 5245WH
MQ 5237BK
MQ 5277BK

MultiQuick 5 Vario fit
MQ 5060 Twist
MQ 5064 Shape
MQ 5260 WHBL
MQ 5264 BKBL

MultiQuick 7
MQ 700 SOUP
MQ 725 OMLETTE
MQ 735 SAUCE
MQ 745 APERITIVE
MQ 775 PATISSERIE
MQ 785 PATISSERIE
MQ 7000
MQ 7025
MQ 7035
MQ 7045
MQ 7075
MQ 7087

MultiQuick 9
MQ 9005
MQ 9027
MQ 9037
MQ 9038
MQ 9045
MQ 9047
MQ 9087
MQ 9097
MQ 9135X
MQ 9138X
MQ 9147X
MQ 9175XL
MQ 9187XL
MQ 9199XL

Naparovacie žehličky Braun

TexStyle 5
TS 505
TS 515
TS 525 A
TS 535 TP
TS 535 TPA
TS 545E
TS 545 EA
SI 5006 BL
SI 5017 GR
SI 5037 VI
SI 5078 GY
SI 5188 BK

TexStyle 7
TS 715
TS 725
TS 735 TP
TS 745 A
TS 725 A
TS 705A
TS 755E
TS 755EA
TS 765EA
TS 775ETP
TS 785ESTP

TexStyle 7 Pro
SI 7042 GR
SI 7062 BL
SI 7066 VI
SI 7088 GY

TexStyle 9
SI 9188 BK/EBK
SI 9187 EGY/ EWH

Parné generátory Braun

CareStyle Compact
IS 2043 BL
IS 2044 VI
IS 2055 GR
IS 2055 BK

CareStyle 1
IS 1012 BL
IS1013 GR
IS 1014 PU

CareStyle 3
IS 3041
IS 3042
IS 3044

CareStyle 5
IS 5042
IS 5043
IS 5044
IS 5145 BK
IS 5145 WH
IS 5155 BK
IS 5155 WH
IS 5155 BK

CareStyle 7
IS 7043
IS 7044
IS 7143
IS 7144
IS 7155
IS 7156

KOMPLETNÝ PREHĽAD PRODUKTOV BRAUN

SPÄŤ NA ÚVODNÚ STRANU

Ponorné mixéry Braun

MultiQuick 3
MQ 3000 WH SMOOTHIE
MQ 3000WH SMOOTHIE PLUS
MQ 3005 WH CREAM
MQ 3020 WH PASTA
MQ 3020 WH PESTO
MQ 3025WH OMELETTE
MQ 3025 WH SPAGHETTI
MQ 3035 WH SAUCE
MQ 3038WH SPICE+
MQ 3045 WH APERITIVE

MultiQuick 3 Vario
MQ 3100WH SMOOTHIE PLUS
MQ 3135 WH SAUCE
MQ 3137 WH SAUCE+
MQ 3145 WH APERETIVE

MultiQuick 5
MQ 523 Baby
MQ 535 BK
MQ 503 Baby
MQ 525 Omelette
MQ 500 Soup
MQ 535 Sauce

MultiQuick 5 Vario
MQ 5000WH SOUP
MQ 5020WH PASTA
MQ 5035WH SAUCE
MQ 5037WH SAUCE +
MQ 5045WH APERITIF
MQ 5137BK SAUCE +
MQ 5177BK BUFFET +
MQ 5200WH
MQ 5207WH
MQ 5220WH
MQ 5235WH
MQ 5237WH
MQ 5245WH
MQ 5237BK
MQ 5277BK

MultiQuick 5 Vario fit
MQ 5060 Twist
MQ 5064 Shape
MQ 5260 WHBL
MQ 5264 BKBL

MultiQuick 7
MQ 700 SOUP
MQ 725 OMLETTE
MQ 735 SAUCE
MQ 745 APERITIVE
MQ 775 PATISSERIE
MQ 785 PATISSERIE
MQ 7000
MQ 7025
MQ 7035
MQ 7045
MQ 7075
MQ 7087

MultiQuick 9
MQ 9005
MQ 9027
MQ 9037
MQ 9038
MQ 9045
MQ 9047
MQ 9087
MQ 9097
MQ 9135X
MQ 9138X
MQ 9147X
MQ 9175XL
MQ 9187XL
MQ 9199XL

Naparovacie žehličky Braun

TexStyle 5
TS 505
TS 515
TS 525 A
TS 535 TP
TS 535 TPA
TS 545E
TS 545 EA
SI 5006 BL
SI 5017 GR
SI 5037 VI
SI 5078 GY
SI 5188 BK

TexStyle 7
TS 715
TS 725
TS 735 TP
TS 745 A
TS 725 A
TS 705A
TS 755E
TS 755EA
TS 765EA
TS 775ETP
TS 785ESTP

TexStyle 7 Pro
SI 7042 GR
SI 7062 BL
SI 7066 VI
SI 7088 GY

TexStyle 9
SI 9188 BK/EBK
SI 9187 EGY/ EWH

Parné generátory Braun

CareStyle Compact
IS 2043 BL
IS 2044 VI
IS 2055 GR
IS 2055 BK

CareStyle 1
IS 1012 BL
IS1013 GR
IS 1014 PU

CareStyle 3
IS 3041
IS 3042
IS 3044

CareStyle 5
IS 5042
IS 5043
IS 5044
IS 5145 BK
IS 5145 WH
IS 5155 BK
IS 5155 WH
IS 5155 BK

CareStyle 7
IS 7043
IS 7044
IS 7143
IS 7144
IS 7155
IS 7156