ÚPLNÉ ZNENIE PODMIENOK AKCIE „ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ“

SPÄŤ NA ÚVODNÚ STRANU

ÚPLNÉ ZNENIE PODMIENOK AKCIE „ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ“

Podmienky akcie „Záruka vrátenia peňazí“

Tieto podmienky upravujú spôsob a podmienky, za ktorých si môže zákazník uplatniť nárok na vrátenie výrobkov značky Braun za ich kúpnu cenu, resp. sumu podľa článkov 17 a 18 týchto Podmienok Akcie, v rámci akcie „Záruka vrátenia peňazí“ („Akcia
a „Podmienky Akcie“).

Usporiadateľom Akcie je spoločnosť De’Longhi Praga s.r.o., se sídlem Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 27899501, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 125135 („Usporiadateľ“).

Organizátorom Akcie je spoločnosť ritual communication s.r.o., so sídlom Palackého 75/III, Poděbrady, PSČ 290 01, Česká republika, IČO: 27075966, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 94455 („Organizátor“).

 1. Akcia sa vzťahuje na výrobky uvedené v článku 8 týchto Podmienok Akcie distribuované Usporiadateľom na území Slovenskej republiky (jednotlivo ako „Výrobok“ alebo spoločne ako „Výrobky“), s vybranými zmluvnými partnermi (predajcami) Usporiadateľa, ktorých zoznam je uvedený nižšie v tomto článku 1 Podmienok Akcie („Vybraní partneri“) a zakúpené v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 („Doba trvania Akcie“):
 1. Základnou podmienkou účasti v Akcii je včasná registrácia zákazníka a Výrobku do štrnástich (14) dní odo dňa nákupu v Dobe trvania Akcie („Registrácia“).
 1. Zákazník môže do Akcie prihlásiť neobmedzený počet Výrobkov, avšak každý Výrobok iba raz avždy prostredníctvom samostatnej registrácie.
 1. Registrovať sa do Akcie je možné cez elektronický registračný formulár dostupný na webovej stránke promo.braunhousehold.sk („Registračný formulár“).
 1. Pre Registráciu do Akcie je potrebné v Registračnom formulári uviesť nasledujúce informácie:
  a) meno a priezvisko zákazníka;
  b) adresa zákazníka;
  c) telefóne číslo zákazníka;
  d) dátum narodenia zákazníka;
  e) e-mailová adresa zákazníka;
  f) číslo bankového účtu a kód banky zákazníka;
  g) Výrobok, ktorý chce zákazník registrovať;
  h) dátum a miesto zakúpenia Výrobku;
  i) číslo dokladu o kúpe doklad o kúpe Výrobku.

V prípade, že Registračný formulár nebude obsahovať vyššie uvedené informácie, nebude možné registrovať zákazníka a jeho Výrobok do Akcie.

 1. Úspešne vykonaná Registrácia zákazníka a jeho Výrobku do Akcie bude zákazníkovi potvrdená notifikáciou zaslanou na e-mailovú adresu poskytnutú Usporiadateľovi.
 1. V prípade, že zákazník nie je spokojný s výrobkom značky Braun zakúpeným v Dobe trvania Akcie, má možnosť výrobok s Registrácií do 60 dní odo dňa nákupu vrátiť, a to jeho zaslaním na adresu: IDEA ELEMENT, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, Slovensko („Adresa na doručenie“).
 2. Výrobkami sa pre účely tejto Akcie rozumejú:

Ponorné mixéry Braun

MultiQuick 3
MQ3000WH SMOOTHIE PLUS / 39,99 €
MQ3005 / 39,00 €
MQ3020WH PESTO / 47,99 €
MQ3025WH OMELETTE / 44,00 €
MQ3025WH SPAGHETTI / 49,00 €
MQ3035WH SAUCE / 49,00 €
MQ3038WH SPICE+ / 64,00 €
MQ3045 APERETIVE / 69,00 €

MultiQuick 3 Vario
MQ3100WH SMOOTHIE PLUS / 44,00 €
MQ3105B / 57,99 €
MQ3125B / 59,00 €
MQ3135BK / 59,99 €
MQ3135WH SAUCE / 54,00 €
MQ3137WH SAUCE+ / 64,00 €

MultiQuick 5 Vario
MQ5200WH / 44,00 €
MQ5220WH / 51,99 €
MQ5235WH / 59,00 €
MQ5235BK / 64,00 €
MQ5237WH / 79,00 €
MQ5237BK / 74,00 €
MQ5245WH / 74,00 €
MQ 5251WHBL / 87,99 €
MQ 5252BKBL / 75,99 €
MQ 5264BKBL / 91,99 €
MQ5277BK / 109,00 €

MultiQuick 7
MQ7000 / 79,00 €
MQ7005BWH / 75,99 €
MQ7025 / 84,00 €
MQ7035 / 104,00 €
MQ7035IWH / 79,00 €
MQ7035XBI / 99,00 €
MQ7045 / 104,00 €
MQ7075 / 119,00 €
MQ7087 / 129,00 €

MultiQuick 9
MQ9135XI / 114,00 €
MQ9138XI / 119,00 €
MQ9147X / 139,00 €
MQ9187XLI / 169,00 €
MQ9195XLI / 199,00 €

Ruční mixéry Braun

MultiMix 3
HM3000WH / 43,99 €
HM3105WH / 50,00 €
HM3135WH / 59,00 €
HM3137WH / 69,00 €

MultiMix 5
HM5100WH / 64,00 €
HM5107WH / 79,99 €
HM5137WH / 89,00 €

Naparovacie žehličky Braun

TexStyle 5
SI5006BL / 51,99 €
SI5016YL / 54,00 €
SI5017GR / 62,00 €
SI5037VI / 71,99 €
SI5057RD / 59,00 €
SI5078GY / 82,99 €
SI5088BK / 79,99 €
SI5188BK / 87,99 €

TexStyle 7 Pro
SI7149WB / 79,00 €
SI7160BL / 84,00 €
SI7181VI / 89,00 €

TexStyle 9
SI9270WH / 94,00 €
SI9281BK / 94,00 €
SI9661VI / 99,00 €
SI9682DB / 99,00 €

Parné generátory Braun

CareStyle Compact
IS2132WH / 149,00 €
IS2143BL / 149,00 €
IS2144BK / 154,00 €
IS2144VI / 154,00 €

CareStyle Compact
IS2561WH / 153,00 €
IS2565BL / 161,00 €
IS2577VI / 169,00 €

CareStyle 3 a 3 Pro
IS3132WH / 195,99 €
IS3155VI / 199,00 €
IS3157BL / 175,00 €

CareStyle 7 a 7 Pro
IS7144BK/ 249,00 €
IS7262GY / 249,00 €
IS7266VI / 269,00 €
IS7282BL / 364,00 €
IS7286BK / 384,00 €

Kategória Výrobku je vždy uvedená na jeho obale.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť zoznam Výrobkov určených pre Akciu. Každá takáto zmena bude vyhlásená na webovej stránke promo.braunhousehold.sk ako súčasť nového znenia Podmienok Akcie.

9. Informácie o Podmienkach Akcie a stave spracovania požiadavky zákazníka poskytuje Organizátor na e-mailovej adrese: info.braun@ritualni.cz.

10. Akcia je určená iba pre spotrebiteľov.

11. Vrátený Výrobok musí byť kompletný a nepoškodený, zabalený v pôvodnom obale, a zároveň musí byť priložený originálny doklad (prípadne jeho kópia) o kúpe Výrobku s vyznačeným dátumom nákupu („Doklad“). Súčasne je zákazník povinný zaslať čitateľne a kompletne vyplnený kupón, ktorý je súčasťou skrátenej verzie Podmienok Akcie („Kupón“). Bez vyplneného Kupónu nebude Výrobok v rámci Akcie akceptovaný a bude bez ďalšieho vrátený zákazníkovi na jeho náklady. Kupon je k dispozici na webovej stránke http://promo.braunhousehold.sk/wp-content/uploads/2023/02/SK-BRN-60dni-2023-Kupon-WEB-01.pdf

12. V prípade, že zákazník pri kúpe Výrobku dostal akýkoľvek produkt zdarma alebo za bonusovú cenu 0,10 EUR (napr. žehliaca doska), je podmienkou vrátenia kúpnej ceny Výrobku podľa tejto Podmienok akcie alebo hodnoty podľa článku 17 a 18 týchto Podmienok akcie („Kúpna cena“), tiež zaslanie príslušného výrobku obdržaného zdarma alebo za bonusovú cenu 1 EUR na Adresu na doručenie. Toto ustanovenie sa vzťahuje nielen na darčeky získané zákazníkom v rámci ponuky Usporiadateľa, ale aj na produkty získané od niektorého z Vybraných partnerov, u ktorého bol Výrobok zakúpený.

13. Poštovné a balné Výrobku (vrátane produktu, ktorý zákazník získal zdarma pri kúpe Výrobku) zasielaného na Adresu na doručenie hradí zákazník.

14. Výrobky je možné vrátiť po Registrácií do 60 dní od dátumu nákupu uvedeného na Doklade. Pre posúdenie, či bol Výrobok vrátený včas, je rozhodujúci dátum podania zásielky zákazníka potvrdenej poštou na poštovej sprievodke, to však len za predpokladu, že Výrobok bude skutočne doručený Organizátorovi.

15. V prípade, že vrátenie Výrobku nebude v súlade s Podmienkami Akcie, bude Výrobok spolu s Dokladom vrátený na dobierku na adresu zákazníka.
16. Požiadavka zákazníka na vrátenie Kúpne ceny bude spracovaná najneskôr do 45 dní od dátumu prevzatia Výrobku. V prípade, že bude vrátenie Výrobku v súlade s Podmienkami Akcie, Organizátor Výrobok od zákazníka prevezme a vráti mu Kúpnu cenu vráteného Výrobku.

17. Kúpna cena Výrobku bude zákazníkovi vrátená prevodom na Kupónu uvedený bankový účet. Kúpna cena za Výrobok bude vrátená vo výške uvedenej na Doklade, nie však vo výške presahujúcej odporúčanú maloobchodnú cenu Výrobku uvedenú v článku 8 týchto Podmienok Akcie. V prípade, že dôvody a ďalšie okolnosti vrátenia Výrobku spĺňajú aj podmienky ustanovení zákona, od ktorých sa nemožno odchýliť, najmä ustanovenia o právach z chybného plnenia alebo o odstúpení od zmluvy uzavretej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, platia tieto osobitné zákonné podmienky. Na účely týchto Podmienok akcie sa za Kúpnu cenu ma aj bonusová cena 1 EUR, ak si zákazník spolu s Výrobkom zakúpil výrobok za bonusovú cenu 1 EUR a takýto výrobok spolu s Výrobkom riadne vrátil.

18. Ak zákazník v súvislosti s ďalšími marketingovými akciami (najmä, avšak nie výlučne Akcia Usporiadateľa s názvom „CashBack“) získal akékoľvek ďalšie plnenie , bude o výšku tohto plnenia vrátená Kúpna cena ponížená. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že v súčte nemožno v rámci marketingových akcií Usporiadateľa získať viac ako je odporúčaná maloobchodná cena Výrobku uvedená v článku 8 týchto Podmienok Akcie.

19. Vlastnícke právo k Výrobku nadobúda Organizátor vrátením Kúpnej ceny za Výrobok zákazníkovi. Na vrátenie Kúpnej ceny nie je právny nárok, Organizátor je oprávnený vrátenie Kúpnej ceny odmietnuť a zaslať zákazníkovi Výrobok na dobierku späť v prípade, že vrátenie Výrobku nebude v súlade Podmienkami Akcie.

20. V prípade, že vrátenie Výrobku zákazníkom nebude v súlade s Podmienkami Akcie, je zákazník povinný Výrobok vrátený na dobierku prevziať.

21. V prípade, že zákazník vrátený Výrobok na dobierku neprevezme a tento bude vrátený späť Organizátorovi ako nedoručený, bude Výrobok do 15. 1. 2024 uskladnený v sídle Organizátora. Potom bude Výrobok uskladnený v sídle Usporiadateľa.

22. Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za poštou stratené alebo oneskorené doručené zásielky, za nekompletné či nečitateľné zásielky. Potvrdenie o odoslaní poštou sa nepovažuje za jeho doručenie Organizátorovi. Z tohto dôvodu zákazníkovi odporúčame zásielku na pošte poistiť proti strate alebo pošlite doporučenou poštou s doručenkou.

23. Usporiadateľ a Organizátor si vyhradzujú právo posúdiť, či je uplatnenie nároku na vrátenie Výrobkov značky Braun za ich Kúpnu cenu v rámci Akcie zo strany zákazníka konané poctivo. V prípade dôvodného podozrenia zo zneužitia Podmienok Akcie nebude zákazníkovi Kúpna cena Výrobku vrátená. Zneužitím Podmienok Akcie sa rozumie najmä, nie však výlučne, konanie na účet subjektov, ktoré nie sú spotrebiteľmi.

24. Podmienky Akcie sa nijako nedotýkajú zákonných práv zákazníka. Akcia je uskutočňovaná ako zákaznícky benefit nad rámec zákona, a žiadnym spôsobom jej tak nie je dotknuté právo na uplatnenie práv z vadného plnenia či odstúpenia od zmluvy v prípade predaja na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

25. Tieto Podmienky budú počas celej Doby trvania Akcie dostupné na webovej stránke promo.braunhousehold.sk.

26. Podmienky Akcie nadobúdajú platnosť a účinnosť prvým dňom Doby trvania Akcie. Usporiadateľ je oprávnený Akciu kedykoľvek jednostranne ukončiť či zmeniť Podmienky Akcie, a to bez akýchkoľvek nárokov zákazníkov voči Usporiadateľovi. Zmeny bude Usporiadateľ vykonávať iba v prípade mimoriadnych dôvodov, najmä v reakcii na okolnosti mimo primeranej kontroly Usporiadateľa, vrátane technických či právnych dôvodov či zmeny rozsahu Výrobkov, a za podmienky, že Usporiadateľ bude vždy usilovať o minimalizáciu dopadu na zákazníkov. Usporiadateľ je oprávnený ukončiť Akciu či zmeniť Podmienky Akcie i v prípade epidémie či pandémie alebo s nimi spojenými opatreniami prijatými orgánmi verejnej moci.

27. Účasťou v Akcii berie zákazník na vedomie, že spoločnosť De’Longhi Praga s.r.o., se sídlom Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 27899501 je, ako prevádzkovateľ osobných údajov, oprávnená spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v Registračnom formulári, prípadne ďalších údajov oznámených Usporiadateľovi, na účely účasti v Akcii, a to na dobu nevyhnutnú na usporiadanie Akcie a prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov, teda po dobu šiestich (6) mesiacov od konca doby konania Akcie. Spoločnosť ritual communication s.r.o., se sídlom Palackého 75/III, Poděbrady, PSČ 290 01, IČO: 27075966 je vo vzťahu k osobným údajom sprostredkovateľom pre Usporiadateľa.

28. Pokiaľ zákazník pri registrácii dobrovoľne zaškrtne príslušné políčko, súhlasí taktiež so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa za účelom realizácie marketingu, teda zaradením do marketingovej databázy pre ponuku obchodu a služieb a zasielanie informácii o marketingových akciách Usporiadateľa a marketingových ponukách výrobkov a služieb Usporiadateľa, vrátane zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov, najmä prostredníctvom e-mailov. Tento svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat kliknutím na položku „kliknutím TU sa odhlásite“ v každém jednotlivém zaslaném e-mailu.

29. Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom realizácie marketingu je dobrovoľný, udeľuje sa na dobu piatich (5) rokov od jeho udelenia, prípadne, než dôjde k odvolaniu súhlasu. Zákazník má právo súhlas kedykoľvek odvolať na zhora uvedenej adrese Usporiadateľa alebo na e-mailovej adrese infoprivacy.ceskarepublika@delonghigroup.com, ako aj na e-mailovej adrese info.braun@ritualni.cz.

30. Ako dotknutá osoba má zákazník nižšie uvedené práva, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov, a ktoré môže kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracúvané, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) na prenosnosť údajov a (vi) právo na námietku, po ktorej bude spracúvanie osobných údajov Súťažiaceho ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň má dotknutá osoba možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

31. Bližšie informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov zákazníka sú k dispozícii v aktuálnom znení na adrese: https://www.braunhousehold.com/sk-sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov.

32. Dátum účinnosti tejto verzie Podmienok Akcie je 1. 1. 2023.

ÚPLNÉ ZNENIE PODMIENOK AKCIE „ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ“

SPÄŤ NA ÚVODNÚ STRANU

ÚPLNÉ ZNENIE PODMIENOK AKCIE „ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ“

Podmienky akcie „Záruka vrátenia peňazí“

Tieto podmienky upravujú spôsob a podmienky, za ktorých si môže zákazník uplatniť nárok na vrátenie výrobkov značky Braun za ich kúpnu cenu, resp. sumu podľa článkov 17 a 18 týchto Podmienok Akcie, v rámci akcie „Záruka vrátenia peňazí“ („Akcia
a „Podmienky Akcie“).

Usporiadateľom Akcie je spoločnosť De’Longhi Praga s.r.o., se sídlem Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 27899501, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 125135 („Usporiadateľ“).

Organizátorom Akcie je spoločnosť ritual communication s.r.o., so sídlom Palackého 75/III, Poděbrady, PSČ 290 01, Česká republika, IČO: 27075966, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 94455 („Organizátor“).

 1. Akcia sa vzťahuje na výrobky uvedené v článku 8 týchto Podmienok Akcie distribuované Usporiadateľom na území Slovenskej republiky (jednotlivo ako „Výrobok“ alebo spoločne ako „Výrobky“), s vybranými zmluvnými partnermi (predajcami) Usporiadateľa, ktorých zoznam je uvedený nižšie v tomto článku 1 Podmienok Akcie („Vybraní partneri“) a zakúpené v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 („Doba trvania Akcie“):
 1. Základnou podmienkou účasti v Akcii je včasná registrácia zákazníka a Výrobku do štrnástich (14) dní odo dňa nákupu v Dobe trvania Akcie („Registrácia“).
 1. Zákazník môže do Akcie prihlásiť neobmedzený počet Výrobkov, avšak každý Výrobok iba raz avždy prostredníctvom samostatnej registrácie.
 1. Registrovať sa do Akcie je možné cez elektronický registračný formulár dostupný na webovej stránke promo.braunhousehold.sk („Registračný formulár“).
 1. Pre Registráciu do Akcie je potrebné v Registračnom formulári uviesť nasledujúce informácie:
  a) meno a priezvisko zákazníka;
  b) adresa zákazníka;
  c) telefóne číslo zákazníka;
  d) dátum narodenia zákazníka;
  e) e-mailová adresa zákazníka;
  f) číslo bankového účtu a kód banky zákazníka;
  g) Výrobok, ktorý chce zákazník registrovať;
  h) dátum a miesto zakúpenia Výrobku;
  i) číslo dokladu o kúpe doklad o kúpe Výrobku.

V prípade, že Registračný formulár nebude obsahovať vyššie uvedené informácie, nebude možné registrovať zákazníka a jeho Výrobok do Akcie.

 1. Úspešne vykonaná Registrácia zákazníka a jeho Výrobku do Akcie bude zákazníkovi potvrdená notifikáciou zaslanou na e-mailovú adresu poskytnutú Usporiadateľovi.
 1. V prípade, že zákazník nie je spokojný s výrobkom značky Braun zakúpeným v Dobe trvania Akcie, má možnosť výrobok s Registrácií do 60 dní odo dňa nákupu vrátiť, a to jeho zaslaním na adresu: IDEA ELEMENT, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, Slovensko („Adresa na doručenie“).
 2. Výrobkami sa pre účely tejto Akcie rozumejú:

Ponorné mixéry Braun

MultiQuick 3
MQ3000WH SMOOTHIE PLUS / 39,99 €
MQ3005 / 39,00 €
MQ3020WH PESTO / 47,99 €
MQ3025WH OMELETTE / 44,00 €
MQ3025WH SPAGHETTI / 49,00 €
MQ3035WH SAUCE / 49,00 €
MQ3038WH SPICE+ / 64,00 €
MQ3045 APERETIVE / 69,00 €

MultiQuick 3 Vario
MQ3100WH SMOOTHIE PLUS / 44,00 €
MQ3105B / 57,99 €
MQ3125B / 59,00 €
MQ3135BK / 59,99 €
MQ3135WH SAUCE / 54,00 €
MQ3137WH SAUCE+ / 64,00 €

MultiQuick 5 Vario
MQ5200WH / 44,00 €
MQ5220WH / 51,99 €
MQ5235WH / 59,00 €
MQ5235BK / 64,00 €
MQ5237WH / 79,00 €
MQ5237BK / 74,00 €
MQ5245WH / 74,00 €
MQ 5251WHBL / 87,99 €
MQ 5252BKBL / 75,99 €
MQ 5264BKBL / 91,99 €
MQ5277BK / 109,00 €

MultiQuick 7
MQ7000 / 79,00 €
MQ7005BWH / 75,99 €
MQ7025 / 84,00 €
MQ7035 / 104,00 €
MQ7035IWH / 79,00 €
MQ7035XBI / 99,00 €
MQ7045 / 104,00 €
MQ7075 / 119,00 €
MQ7087 / 129,00 €

MultiQuick 9
MQ9135XI / 114,00 €
MQ9138XI / 119,00 €
MQ9147X / 139,00 €
MQ9187XLI / 169,00 €
MQ9195XLI / 199,00 €

Ruční mixéry Braun

MultiMix 3
HM3000WH / 43,99 €
HM3105WH / 50,00 €
HM3135WH / 59,00 €
HM3137WH / 69,00 €

MultiMix 5
HM5100WH / 64,00 €
HM5107WH / 79,99 €
HM5137WH / 89,00 €

Naparovacie žehličky Braun

TexStyle 5
SI5006BL / 51,99 €
SI5016YL / 54,00 €
SI5017GR / 62,00 €
SI5037VI / 71,99 €
SI5057RD / 59,00 €
SI5078GY / 82,99 €
SI5088BK / 79,99 €
SI5188BK / 87,99 €

TexStyle 7 Pro
SI7149WB / 79,00 €
SI7160BL / 84,00 €
SI7181VI / 89,00 €

TexStyle 9
SI9270WH / 94,00 €
SI9281BK / 94,00 €
SI9661VI / 99,00 €
SI9682DB / 99,00 €

Parné generátory Braun

CareStyle Compact
IS2132WH / 149,00 €
IS2143BL / 149,00 €
IS2144BK / 154,00 €
IS2144VI / 154,00 €

CareStyle Compact
IS2561WH / 153,00 €
IS2565BL / 161,00 €
IS2577VI / 169,00 €

CareStyle 3 a 3 Pro
IS3132WH / 195,99 €
IS3155VI / 199,00 €
IS3157BL / 175,00 €

CareStyle 7 a 7 Pro
IS7144BK/ 249,00 €
IS7262GY / 249,00 €
IS7266VI / 269,00 €
IS7282BL / 364,00 €
IS7286BK / 384,00 €

Kategória Výrobku je vždy uvedená na jeho obale.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť zoznam Výrobkov určených pre Akciu. Každá takáto zmena bude vyhlásená na webovej stránke promo.braunhousehold.sk ako súčasť nového znenia Podmienok Akcie.

9. Informácie o Podmienkach Akcie a stave spracovania požiadavky zákazníka poskytuje Organizátor na e-mailovej adrese: info.braun@ritualni.cz.

10. Akcia je určená iba pre spotrebiteľov.

11. Vrátený Výrobok musí byť kompletný a nepoškodený, zabalený v pôvodnom obale, a zároveň musí byť priložený originálny doklad (prípadne jeho kópia) o kúpe Výrobku s vyznačeným dátumom nákupu („Doklad“). Súčasne je zákazník povinný zaslať čitateľne a kompletne vyplnený kupón, ktorý je súčasťou skrátenej verzie Podmienok Akcie („Kupón“). Bez vyplneného Kupónu nebude Výrobok v rámci Akcie akceptovaný a bude bez ďalšieho vrátený zákazníkovi na jeho náklady. Kupon je k dispozici na webovej stránke http://promo.braunhousehold.sk/wp-content/uploads/2023/02/SK-BRN-60dni-2023-Kupon-WEB-01.pdf

12. V prípade, že zákazník pri kúpe Výrobku dostal akýkoľvek produkt zdarma alebo za bonusovú cenu 0,10 EUR (napr. žehliaca doska), je podmienkou vrátenia kúpnej ceny Výrobku podľa tejto Podmienok akcie alebo hodnoty podľa článku 17 a 18 týchto Podmienok akcie („Kúpna cena“), tiež zaslanie príslušného výrobku obdržaného zdarma alebo za bonusovú cenu 1 EUR na Adresu na doručenie. Toto ustanovenie sa vzťahuje nielen na darčeky získané zákazníkom v rámci ponuky Usporiadateľa, ale aj na produkty získané od niektorého z Vybraných partnerov, u ktorého bol Výrobok zakúpený.

13. Poštovné a balné Výrobku (vrátane produktu, ktorý zákazník získal zdarma pri kúpe Výrobku) zasielaného na Adresu na doručenie hradí zákazník.

14. Výrobky je možné vrátiť po Registrácií do 60 dní od dátumu nákupu uvedeného na Doklade. Pre posúdenie, či bol Výrobok vrátený včas, je rozhodujúci dátum podania zásielky zákazníka potvrdenej poštou na poštovej sprievodke, to však len za predpokladu, že Výrobok bude skutočne doručený Organizátorovi.

15. V prípade, že vrátenie Výrobku nebude v súlade s Podmienkami Akcie, bude Výrobok spolu s Dokladom vrátený na dobierku na adresu zákazníka.
16. Požiadavka zákazníka na vrátenie Kúpne ceny bude spracovaná najneskôr do 45 dní od dátumu prevzatia Výrobku. V prípade, že bude vrátenie Výrobku v súlade s Podmienkami Akcie, Organizátor Výrobok od zákazníka prevezme a vráti mu Kúpnu cenu vráteného Výrobku.

17. Kúpna cena Výrobku bude zákazníkovi vrátená prevodom na Kupónu uvedený bankový účet. Kúpna cena za Výrobok bude vrátená vo výške uvedenej na Doklade, nie však vo výške presahujúcej odporúčanú maloobchodnú cenu Výrobku uvedenú v článku 8 týchto Podmienok Akcie. V prípade, že dôvody a ďalšie okolnosti vrátenia Výrobku spĺňajú aj podmienky ustanovení zákona, od ktorých sa nemožno odchýliť, najmä ustanovenia o právach z chybného plnenia alebo o odstúpení od zmluvy uzavretej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, platia tieto osobitné zákonné podmienky. Na účely týchto Podmienok akcie sa za Kúpnu cenu ma aj bonusová cena 1 EUR, ak si zákazník spolu s Výrobkom zakúpil výrobok za bonusovú cenu 1 EUR a takýto výrobok spolu s Výrobkom riadne vrátil.

18. Ak zákazník v súvislosti s ďalšími marketingovými akciami (najmä, avšak nie výlučne Akcia Usporiadateľa s názvom „CashBack“) získal akékoľvek ďalšie plnenie , bude o výšku tohto plnenia vrátená Kúpna cena ponížená. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že v súčte nemožno v rámci marketingových akcií Usporiadateľa získať viac ako je odporúčaná maloobchodná cena Výrobku uvedená v článku 8 týchto Podmienok Akcie.

19. Vlastnícke právo k Výrobku nadobúda Organizátor vrátením Kúpnej ceny za Výrobok zákazníkovi. Na vrátenie Kúpnej ceny nie je právny nárok, Organizátor je oprávnený vrátenie Kúpnej ceny odmietnuť a zaslať zákazníkovi Výrobok na dobierku späť v prípade, že vrátenie Výrobku nebude v súlade Podmienkami Akcie.

20. V prípade, že vrátenie Výrobku zákazníkom nebude v súlade s Podmienkami Akcie, je zákazník povinný Výrobok vrátený na dobierku prevziať.

21. V prípade, že zákazník vrátený Výrobok na dobierku neprevezme a tento bude vrátený späť Organizátorovi ako nedoručený, bude Výrobok do 15. 1. 2024 uskladnený v sídle Organizátora. Potom bude Výrobok uskladnený v sídle Usporiadateľa.

22. Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za poštou stratené alebo oneskorené doručené zásielky, za nekompletné či nečitateľné zásielky. Potvrdenie o odoslaní poštou sa nepovažuje za jeho doručenie Organizátorovi. Z tohto dôvodu zákazníkovi odporúčame zásielku na pošte poistiť proti strate alebo pošlite doporučenou poštou s doručenkou.

23. Usporiadateľ a Organizátor si vyhradzujú právo posúdiť, či je uplatnenie nároku na vrátenie Výrobkov značky Braun za ich Kúpnu cenu v rámci Akcie zo strany zákazníka konané poctivo. V prípade dôvodného podozrenia zo zneužitia Podmienok Akcie nebude zákazníkovi Kúpna cena Výrobku vrátená. Zneužitím Podmienok Akcie sa rozumie najmä, nie však výlučne, konanie na účet subjektov, ktoré nie sú spotrebiteľmi.

24. Podmienky Akcie sa nijako nedotýkajú zákonných práv zákazníka. Akcia je uskutočňovaná ako zákaznícky benefit nad rámec zákona, a žiadnym spôsobom jej tak nie je dotknuté právo na uplatnenie práv z vadného plnenia či odstúpenia od zmluvy v prípade predaja na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

25. Tieto Podmienky budú počas celej Doby trvania Akcie dostupné na webovej stránke promo.braunhousehold.sk.

26. Podmienky Akcie nadobúdajú platnosť a účinnosť prvým dňom Doby trvania Akcie. Usporiadateľ je oprávnený Akciu kedykoľvek jednostranne ukončiť či zmeniť Podmienky Akcie, a to bez akýchkoľvek nárokov zákazníkov voči Usporiadateľovi. Zmeny bude Usporiadateľ vykonávať iba v prípade mimoriadnych dôvodov, najmä v reakcii na okolnosti mimo primeranej kontroly Usporiadateľa, vrátane technických či právnych dôvodov či zmeny rozsahu Výrobkov, a za podmienky, že Usporiadateľ bude vždy usilovať o minimalizáciu dopadu na zákazníkov. Usporiadateľ je oprávnený ukončiť Akciu či zmeniť Podmienky Akcie i v prípade epidémie či pandémie alebo s nimi spojenými opatreniami prijatými orgánmi verejnej moci.

27. Účasťou v Akcii berie zákazník na vedomie, že spoločnosť De’Longhi Praga s.r.o., se sídlom Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 27899501 je, ako prevádzkovateľ osobných údajov, oprávnená spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v Registračnom formulári, prípadne ďalších údajov oznámených Usporiadateľovi, na účely účasti v Akcii, a to na dobu nevyhnutnú na usporiadanie Akcie a prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov, teda po dobu šiestich (6) mesiacov od konca doby konania Akcie. Spoločnosť ritual communication s.r.o., se sídlom Palackého 75/III, Poděbrady, PSČ 290 01, IČO: 27075966 je vo vzťahu k osobným údajom sprostredkovateľom pre Usporiadateľa.

28. Pokiaľ zákazník pri registrácii dobrovoľne zaškrtne príslušné políčko, súhlasí taktiež so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa za účelom realizácie marketingu, teda zaradením do marketingovej databázy pre ponuku obchodu a služieb a zasielanie informácii o marketingových akciách Usporiadateľa a marketingových ponukách výrobkov a služieb Usporiadateľa, vrátane zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov, najmä prostredníctvom e-mailov. Tento svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat kliknutím na položku „kliknutím TU sa odhlásite“ v každém jednotlivém zaslaném e-mailu.

29. Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom realizácie marketingu je dobrovoľný, udeľuje sa na dobu piatich (5) rokov od jeho udelenia, prípadne, než dôjde k odvolaniu súhlasu. Zákazník má právo súhlas kedykoľvek odvolať na zhora uvedenej adrese Usporiadateľa alebo na e-mailovej adrese infoprivacy.ceskarepublika@delonghigroup.com, ako aj na e-mailovej adrese info.braun@ritualni.cz.

30. Ako dotknutá osoba má zákazník nižšie uvedené práva, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov, a ktoré môže kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracúvané, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) na prenosnosť údajov a (vi) právo na námietku, po ktorej bude spracúvanie osobných údajov Súťažiaceho ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň má dotknutá osoba možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

31. Bližšie informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov zákazníka sú k dispozícii v aktuálnom znení na adrese: https://www.braunhousehold.com/sk-sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov.

32. Dátum účinnosti tejto verzie Podmienok Akcie je 1. 1. 2023.