Úplné znenie podmienok akcie „Kúpte si nový MultiQuick 9 a získajte exkluzívny set čokolád Lindt“

SPÄŤ NA ÚVODNÚ STRANU

ÚPLNÉ ZNENIE PODMIENOK AKCIE „KÚPTE SI NOVÝ MULTIQUICK 9 A ZÍSKAJTE EXKLUZÍVNY SET ČOKOLÁD LINDT“

Predmetom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok (ďalej len „Podmienky“) akcie „KÚPTE SI NOVÝ MULTIQUIK 9 A ZÍSKAJTE EXKLUZÍVNY SET ČOKOLÁD LINDT“ (ďalej len „Akcia“). Tieto podmienky sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Akcie.

Usporiadateľom akcie je:
De’Longhi Praga s.r.o.
So sídlom: Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, Karlín
IČO: 27899501
DIČ: CZ27899501
(ďalej len „Usporiadateľ“ či „Usporiadateľ akcie“)

Organizátorom akcie je:
QUIQ s.r.o.
So sídlom: K. H. Máchy 936, 535 01 Přelouč
IČO: 28809238
DIČ: CZ28809238
(ďalej len „Organizátor“ či „Organizátor akcie“)

Technickým správcom je:
ritual communication s.r.o.
So sídlom: Palackého 75/III, 29001 Poděbrady
IČO: 27075966
DIČ: CZ27075966
(ďalej len „Technický správca“ či „Technický správca akcie“)

1. ZÁKLADNÉ PARAMETRE AKCIE

1.1 Akcia prebieha v termíne od 1. 11. 2020 do 31. 1. 2021 (ďalej len „Doba trvania akcie“) na území Slovenskej republiky u vybraných zmluvných partnerov (predajcov) Usporiadateľa. Ich zoznam je uvedený nižšie v tomto článku Podmienok akcie (ďalej len „Vybraní partneri“):

1.2 Slovenská Republika
Alza.cz a.s. – www.alza.sk
Expert SK – www.expert.sk
EURONICS SK a.s. – www.euronics.sk
Fast Plus – www.planeo.sk
Internet Mall Slovakia, s.r.o. – www.mall.sk
Elektrosped a. s. – www.datart.sk
METRO Cash & Carry Slovakia – www.metro.sk
NAY a.s – www.nay.sk
OKAY s.r.o. – www.okay.sk

2. PROMOČNÉ VÝROBKY
Akcia sa vzťahuje na nižšie uvedené výrobky zakúpené, u vybraných partnerov a ich zmluvných partnerov, v termíne priebehu Akcie (ďalej len „Promočný výrobok“)

Model Rada
MQ 9135 XI Nová rada MultiQuick 9
MQ 9138 XI Nová rada MultiQuick 9
MQ 9147 X Nová rada MultiQuick 9
MQ 9175 XL Nová rada MultiQuick 9
MQ 9187 XLI Nová rada MultiQuick 9
MQ 9195 XLI Nová rada MultiQuick 9

3. ÚČASTNÍCI AKCIE

3.1 Účastníkom akcie sa môže zúčastniť iba plne svojprávna fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručenie prípadnej výhry na území Slovenskej republiky, ktorá nakupuje mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolanie a ktorá si plní ďalšie podmienky uvedené v týchto Podmienkach (ďalej len „Účastník“ alebo „Účastník akcie“).

3.2 Z akcie sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom pomere k Organizátorovi, Usporiadateľovi, Technickému správcovi, a taktiež i osoby im blízke v zmysle § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, cena takému výhercovi nebude odovzdaná a Usporiadateľ podľa svojho uváženia môže cenu poskytnúť ďalšiemu Účastníkovi, ktorý splnil všetky podmienky v Akcii.

3.3 Do Akcie budú zaradení a výhercami sa môžu sťať iba tí Účastníci, ktorí splnili všetky ustanovené Podmienky Akcie. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa svojho uváženia posúdiť splnenie stanovených Podmienok Akcie jednotlivými Účastníkmi, a Účastníci nespĺňajúci Podmienky, uvedené v týchto Podmienkach, podľa svojej úvahy môže z Akcie vylúčiť.

4. MECHANIKA AKCIE, VYHODNOTENIE AKCIE A CENY V AKCII

4.1 Účastník sa do Akcie zaregistruje tak, že v termíne konania akcie si zakúpi u vybraných partnerov Slovenskej republiky promočný výrobok a najneskôr do 14 dní odo dňa nákupu sa zaregistruje na stránkach www.promo.braunhousehold.sk.

4.2 Účastník pri registrácii úplne a pravdivo vyplní meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, adresu, dátum a miesto nákupu promočného výrobku, model promočného výrobku, číslo účtenky a vloží číselný sken pokladničného dokladu o kúpe či faktúry promočného nákupu.

4.3 Ak je na doklade o kúpe alebo faktúre viacej promočných výrobkov, tak doklad o kúpe sa započíta iba jedenkrát, a to pre jednu jedinú účasť v Akcii.

4.4 Pokiaľ Účastník uplatní na nákup promočného výrobku, tak nárok z marketingovej akcie „Záruka vrátenia peňazí“, ktorej podmienky sú dostupné na webovej stránke www.promo.braunhousehold.sk bude táto registrácia z Akcie vylúčená.

4.5 Organizátor má výlučné právo posúdiť splnenie stanovených Podmienok Akcie jednotlivými Účastníkmi (viď. Článok 3.3. Podmienky). Organizátor je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť Účastníka, a to v prípade, že bude mať podozrenie, že Účastník dosiahol výsledok v Akcii nekalým konaním alebo iným konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky Akcie. Toto rozhodnutie o vylúčení Účastníka je konečné, bez možnosti odvolania.

4.6 Cenou v Akcii je exkluzívny set čokolád Lindt, ktorý obsahuje:
Lindt EXCELLENCE Mliečna čokoláda 55% kakaa 100g
Lindt EXCELLENCE Horká čokoláda pomaranč 100g
Lindt EXCELLENCE Horká čokoláda chilli 100g
Lindt EXCELLENCE Horká čokoláda 70% kakaa 100g
LINDOR zlatá zmes praliniek s jemnou krémovou náplní 200g
v darčekovom balení (ďalej len „Cena“).

4.7 Každý Účastník môže získať iba jednu Cenu.

4.8 Usporiadateľ má v odôvodnených prípadoch právo nahradiť Cenu obdobnou cenou.

4.9 Prvých tristo (300) zaregistrovaných Účastníkov, podľa času a poradia registrácie, ktorí splnia všetky podmienky uvedené v týchto Podmienkach, získajú Cenu (ďalej len „Výherca“ alebo „Výherci“). Sada Cien je spoločná pre Českú i Slovenskú republiku, pomer Výhercov z Českej či Slovenskej republiky nie je stanovený.

4.10 Výherci budú o získaní Ceny informovaný e-mailom, ktorý uviedli pri registrácií, a to najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa obdržania registrácie Organizátorom. Ostatní Účastníci nebudú žiadnym spôsobom vyrozumení.

4.11 Cena bude Výhercovi doručená na adresu uvedenú v registračnom formulári do 5 týždňov od registrácie. Organizátor si vyhradzuje právo dodať Cenu v neskoršom termíne, pokiaľ dôjde k jej neskoršiemu doručeniu Organizátorovi z dôvodov na strane Prevádzkovateľa doručovacích služieb.

4.12 V prípade, že sa Akcie zúčastní menej než štyristo (400) Účastníkov, je výlučne na rozhodnutí Usporiadateľa ako rozdelí nepridelené Ceny, alebo či sa časť akcie zruší.

4.13 V prípade, že sa ukáže, že Výherca nemá z akéhokoľvek dôvodu nárok na Cenu podľa týchto Podmienok alebo pokiaľ Výherca Cenu odmietne, je výlučne na rozhodnutí Organizátora alebo Usporiadateľa, či určí za Výhercu iného Účastníka (ďalšieho v poradí), ktorý splnil všetky Podmienky účasti v Akcii, alebo či Cenu použije k iným účelom

5. PREDANIE CIEN VÝHERCOM

5.1 Cena v Akcie bude Výhercovi poslaná na adresu v Slovenskej republike, ktorú uviedli pri registrácii do Akcie a to prostredníctvom prevádzkovateľa doručovacích služieb.

5.2 Pokiaľ si Výherca Cenu neprevezme, bude Usporiadateľ postupovať rovnako ako v prípade popísanom v článku

4.13 týchto Podmienok.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Registráciou do Akcie (odoslanie údajov z registračného formulára) Účastník berie na vedomie, že spoločnosť De’Longhi Praga s.r.o., so sídlom: Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, Karlín, IČO: 2789950, je ako správca osobných údajov oprávnená osobné údaje Účastníkov v rozsahu údajov uvedených v registračnom formulári na stránkach www.promo.braunhousehold.sk prípadne ďalších údajov zaslaných Organizátorovi, spracovávať pre účely účasti v súťaži, a to na dobu nevyhnutnú pre usporiadanie súťaže a prípadnú kontrolu zo strany verejných orgánov.

6.2 Spoločnosť QUIQ s.r.o., so sídlom K. H. Máchy 936, 535 01 Přelouč, IČO 28809238, a spoločnosť ritual communication s.r.o., soe sídlom: Palackého 75/III, 29001 Poděbrady, IČO: 27075966 sú vo vzťahu k osobným údajom súťažiacich spracovateľom.

6.3 Osobné údaje Účastníkov môžu byť za určitých zákonom stanovených podmienok sprístupnené oprávneným subjektom, napríklad štátnym orgánom alebo ich môže Organizátor priamo poskytnúť iným subjektom v rozsahu stanovenom zvláštnym zákonom. Osobné údaje Účastníkov môžu byť odovzdané k spracovaniu v rámci Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru (napr. spracovateľom). Osobné údaje nie sú predávané do krajín mimo EU, resp. mimo Európsky hospodársky priestor.

6.4 Ako subjekt údajov má Účastník nižšie uvedené práva, ktoré preň vyplývajú z právnych predpisov, a ktoré môže kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na výmaz osobných údajov, pokiaľ nie sú osobné údaje už potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromažďované či inak spracovávané, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov, (v) na prenos údajov a (vi) právo vzniesť námietku, po spracovaní osobných údajov súťažiaceho bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, čo prevažuje nad záujmy alebo práva a slobodou súťažiaceho, pokiaľ je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň má súťažiaci možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým v Slovenskej republike je Úrad pre ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

7. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

7.1 Tieto Podmienky budú po celú Dobu konania Akcie dostupné na webovej stránke www.promo.braunhousehold.sk („Webová stránka“).

7.2 Účasťou v Akcii vyjadruje Účastník svoj súhlas s týmito Podmienkami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti s Akciou, ktoré nie sú upravené v týchto Podmienkach, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

7.3 Organizátor nezodpovedá za žiadne technické problémy pri presune dát prostredníctvom internetovej siete alebo inými elektronickými prostriedkami, a taktiež ani za dostupnosť alebo funkčnom súvisiacich webových stránok.

7.4 Organizátor nezodpovedná za nedoručenie, stratu ani za poškodenie Cien.

7.5 Organizátor a Usporiadateľ si vyhradzujú právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť Podmienky Akcie či Akciu skrátiť, predĺžiť či úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanoviť náhradu, a to bez akýchkoľvek nárokov Účastníkov voči Organizátorovi alebo Usporiadateľovi Akcie. Každá taká zmena Podmienok Akcie bude zrealizovaná formou písomných číslovaných dodatkov účinných okamžikom zverejnenia na webovej stránke. Zmeny bude Organizátor alebo Usporiadateľ vykonávať iba z mimoriadnych dôvodov, na okolnosti mimo primeranú kontrolu Organizátora alebo Usporiadateľa, vrátane technických či právnych dôvodov, a za podmienky, že Organizátor alebo Usporiadateľ bude vždy usilovať o minimalizáciu dopadu na Účastníkov.

7.6 Vyplatenie peňažného plnenia ako náhrada Ceny nie je možné a Účastník nie je oprávnený sa domáhať výmeny Ceny. Organizátor ani Usporiadateľ taktiež neodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorú Účastník prípadne utrpí v súvislosti so svojou účasťou v Akcii alebo s užitím Ceny.

7.7 Nárok na uplatnenie Ceny v Akcii nemôže Účastník previesť na iného Účastníka, alebo na tretiu osobu.

7.8 Výsledky Akcie sú konečné, bez možnosti odvolania. V prípade pochybností o dodržaní Podmienok náleží povinnosť preukázať dôveryhodné skutočnosti na Účastníkovi.

7.9 Súťažiaci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/). V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (http://esc-sr.sk/).

7.10 Účastník má ďalej právo začať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosúdneho riešenia sporu nie je mediáciou podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii, ani spotrebiteľským rozhodcovským konaním podľa zákona č. 335/2014 Z.z. Zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím nárokom na Slovenskú obchodnú inšpekciu či súd.

Dňa 8. 1. 2021

Úplné znenie podmienok akcie „Kúpte si nový MultiQuick 9 a získajte exkluzívny set čokolád Lindt“

SPÄŤ NA ÚVODNÚ STRANU

Predmetom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok (ďalej len „Podmienky“) akcie „KÚPTE SI NOVÝ MULTIQUIK 9 A ZÍSKAJTE EXKLUZÍVNY SET ČOKOLÁD LINDT“ (ďalej len „Akcia“). Tieto podmienky sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Akcie.

Usporiadateľom akcie je:
De’Longhi Praga s.r.o.
So sídlom: Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, Karlín
IČO: 27899501
DIČ: CZ27899501
(ďalej len „Usporiadateľ“ či „Usporiadateľ akcie“)

Organizátorom akcie je:
QUIQ s.r.o.
So sídlom: K. H. Máchy 936, 535 01 Přelouč
IČO: 28809238
DIČ: CZ28809238
(ďalej len „Organizátor“ či „Organizátor akcie“)

Technickým správcom je:
ritual communication s.r.o.
So sídlom: Palackého 75/III, 29001 Poděbrady
IČO: 27075966
DIČ: CZ27075966
(ďalej len „Technický správca“ či „Technický správca akcie“)

1. ZÁKLADNÉ PARAMETRE AKCIE

1.1 Akcia prebieha v termíne od 1. 11. 2020 do 31. 1. 2021 (ďalej len „Doba trvania akcie“) na území Slovenskej republiky u vybraných zmluvných partnerov (predajcov) Usporiadateľa. Ich zoznam je uvedený nižšie v tomto článku Podmienok akcie (ďalej len „Vybraní partneri“):

1.2 Slovenská Republika
Alza.cz a.s. – www.alza.sk
Expert SK – www.expert.sk
EURONICS SK a.s. – www.euronics.sk
Fast Plus – www.planeo.sk
Internet Mall Slovakia, s.r.o. – www.mall.sk
Elektrosped a. s. – www.datart.sk
METRO Cash & Carry Slovakia – www.metro.sk
NAY a.s – www.nay.sk
OKAY s.r.o. – www.okay.sk

2. PROMOČNÉ VÝROBKY
Akcia sa vzťahuje na nižšie uvedené výrobky zakúpené, u vybraných partnerov a ich zmluvných partnerov, v termíne priebehu Akcie (ďalej len „Promočný výrobok“)

Model Rada
MQ 9135 XI Nová rada MultiQuick 9
MQ 9138 XI Nová rada MultiQuick 9
MQ 9147 X Nová rada MultiQuick 9
MQ 9175 XL Nová rada MultiQuick 9
MQ 9187 XLI Nová rada MultiQuick 9
MQ 9195 XLI Nová rada MultiQuick 9

3. ÚČASTNÍCI AKCIE

3.1 Účastníkom akcie sa môže zúčastniť iba plne svojprávna fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručenie prípadnej výhry na území Slovenskej republiky, ktorá nakupuje mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolanie a ktorá si plní ďalšie podmienky uvedené v týchto Podmienkach (ďalej len „Účastník“ alebo „Účastník akcie“).

3.2 Z akcie sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom pomere k Organizátorovi, Usporiadateľovi, Technickému správcovi, a taktiež i osoby im blízke v zmysle § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, cena takému výhercovi nebude odovzdaná a Usporiadateľ podľa svojho uváženia môže cenu poskytnúť ďalšiemu Účastníkovi, ktorý splnil všetky podmienky v Akcii.

3.3 Do Akcie budú zaradení a výhercami sa môžu sťať iba tí Účastníci, ktorí splnili všetky ustanovené Podmienky Akcie. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa svojho uváženia posúdiť splnenie stanovených Podmienok Akcie jednotlivými Účastníkmi, a Účastníci nespĺňajúci Podmienky, uvedené v týchto Podmienkach, podľa svojej úvahy môže z Akcie vylúčiť.

4. MECHANIKA AKCIE, VYHODNOTENIE AKCIE A CENY V AKCII

4.1 Účastník sa do Akcie zaregistruje tak, že v termíne konania akcie si zakúpi u vybraných partnerov Slovenskej republiky promočný výrobok a najneskôr do 14 dní odo dňa nákupu sa zaregistruje na stránkach www.promo.braunhousehold.sk.

4.2 Účastník pri registrácii úplne a pravdivo vyplní meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, adresu, dátum a miesto nákupu promočného výrobku, model promočného výrobku, číslo účtenky a vloží číselný sken pokladničného dokladu o kúpe či faktúry promočného nákupu.

4.3 Ak je na doklade o kúpe alebo faktúre viacej promočných výrobkov, tak doklad o kúpe sa započíta iba jedenkrát, a to pre jednu jedinú účasť v Akcii.

4.4 Pokiaľ Účastník uplatní na nákup promočného výrobku, tak nárok z marketingovej akcie „Záruka vrátenia peňazí“, ktorej podmienky sú dostupné na webovej stránke www.promo.braunhousehold.sk bude táto registrácia z Akcie vylúčená.

4.5 Organizátor má výlučné právo posúdiť splnenie stanovených Podmienok Akcie jednotlivými Účastníkmi (viď. Článok 3.3. Podmienky). Organizátor je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť Účastníka, a to v prípade, že bude mať podozrenie, že Účastník dosiahol výsledok v Akcii nekalým konaním alebo iným konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky Akcie. Toto rozhodnutie o vylúčení Účastníka je konečné, bez možnosti odvolania.

4.6 Cenou v Akcii je exkluzívny set čokolád Lindt, ktorý obsahuje:
Lindt EXCELLENCE Mliečna čokoláda 55% kakaa 100g
Lindt EXCELLENCE Horká čokoláda pomaranč 100g
Lindt EXCELLENCE Horká čokoláda chilli 100g
Lindt EXCELLENCE Horká čokoláda 70% kakaa 100g
LINDOR zlatá zmes praliniek s jemnou krémovou náplní 200g
v darčekovom balení (ďalej len „Cena“).

4.7 Každý Účastník môže získať iba jednu Cenu.

4.8 Usporiadateľ má v odôvodnených prípadoch právo nahradiť Cenu obdobnou cenou.

4.9 Prvých tristo (300) zaregistrovaných Účastníkov, podľa času a poradia registrácie, ktorí splnia všetky podmienky uvedené v týchto Podmienkach, získajú Cenu (ďalej len „Výherca“ alebo „Výherci“). Sada Cien je spoločná pre Českú i Slovenskú republiku, pomer Výhercov z Českej či Slovenskej republiky nie je stanovený.

4.10 Výherci budú o získaní Ceny informovaný e-mailom, ktorý uviedli pri registrácií, a to najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa obdržania registrácie Organizátorom. Ostatní Účastníci nebudú žiadnym spôsobom vyrozumení.

4.11 Cena bude Výhercovi doručená na adresu uvedenú v registračnom formulári do 5 týždňov od registrácie. Organizátor si vyhradzuje právo dodať Cenu v neskoršom termíne, pokiaľ dôjde k jej neskoršiemu doručeniu Organizátorovi z dôvodov na strane Prevádzkovateľa doručovacích služieb.

4.12 V prípade, že sa Akcie zúčastní menej než štyristo (400) Účastníkov, je výlučne na rozhodnutí Usporiadateľa ako rozdelí nepridelené Ceny, alebo či sa časť akcie zruší.

4.13 V prípade, že sa ukáže, že Výherca nemá z akéhokoľvek dôvodu nárok na Cenu podľa týchto Podmienok alebo pokiaľ Výherca Cenu odmietne, je výlučne na rozhodnutí Organizátora alebo Usporiadateľa, či určí za Výhercu iného Účastníka (ďalšieho v poradí), ktorý splnil všetky Podmienky účasti v Akcii, alebo či Cenu použije k iným účelom

5. PREDANIE CIEN VÝHERCOM

5.1 Cena v Akcie bude Výhercovi poslaná na adresu v Slovenskej republike, ktorú uviedli pri registrácii do Akcie a to prostredníctvom prevádzkovateľa doručovacích služieb.

5.2 Pokiaľ si Výherca Cenu neprevezme, bude Usporiadateľ postupovať rovnako ako v prípade popísanom v článku

4.13 týchto Podmienok.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Registráciou do Akcie (odoslanie údajov z registračného formulára) Účastník berie na vedomie, že spoločnosť De’Longhi Praga s.r.o., so sídlom: Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, Karlín, IČO: 2789950, je ako správca osobných údajov oprávnená osobné údaje Účastníkov v rozsahu údajov uvedených v registračnom formulári na stránkach www.promo.braunhousehold.sk prípadne ďalších údajov zaslaných Organizátorovi, spracovávať pre účely účasti v súťaži, a to na dobu nevyhnutnú pre usporiadanie súťaže a prípadnú kontrolu zo strany verejných orgánov.

6.2 Spoločnosť QUIQ s.r.o., so sídlom K. H. Máchy 936, 535 01 Přelouč, IČO 28809238, a spoločnosť ritual communication s.r.o., soe sídlom: Palackého 75/III, 29001 Poděbrady, IČO: 27075966 sú vo vzťahu k osobným údajom súťažiacich spracovateľom.

6.3 Osobné údaje Účastníkov môžu byť za určitých zákonom stanovených podmienok sprístupnené oprávneným subjektom, napríklad štátnym orgánom alebo ich môže Organizátor priamo poskytnúť iným subjektom v rozsahu stanovenom zvláštnym zákonom. Osobné údaje Účastníkov môžu byť odovzdané k spracovaniu v rámci Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru (napr. spracovateľom). Osobné údaje nie sú predávané do krajín mimo EU, resp. mimo Európsky hospodársky priestor.

6.4 Ako subjekt údajov má Účastník nižšie uvedené práva, ktoré preň vyplývajú z právnych predpisov, a ktoré môže kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na výmaz osobných údajov, pokiaľ nie sú osobné údaje už potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromažďované či inak spracovávané, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov, (v) na prenos údajov a (vi) právo vzniesť námietku, po spracovaní osobných údajov súťažiaceho bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, čo prevažuje nad záujmy alebo práva a slobodou súťažiaceho, pokiaľ je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň má súťažiaci možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým v Slovenskej republike je Úrad pre ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

7. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

7.1 Tieto Podmienky budú po celú Dobu konania Akcie dostupné na webovej stránke www.promo.braunhousehold.sk („Webová stránka“).

7.2 Účasťou v Akcii vyjadruje Účastník svoj súhlas s týmito Podmienkami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti s Akciou, ktoré nie sú upravené v týchto Podmienkach, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

7.3 Organizátor nezodpovedá za žiadne technické problémy pri presune dát prostredníctvom internetovej siete alebo inými elektronickými prostriedkami, a taktiež ani za dostupnosť alebo funkčnom súvisiacich webových stránok.

7.4 Organizátor nezodpovedná za nedoručenie, stratu ani za poškodenie Cien.

7.5 Organizátor a Usporiadateľ si vyhradzujú právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť Podmienky Akcie či Akciu skrátiť, predĺžiť či úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanoviť náhradu, a to bez akýchkoľvek nárokov Účastníkov voči Organizátorovi alebo Usporiadateľovi Akcie. Každá taká zmena Podmienok Akcie bude zrealizovaná formou písomných číslovaných dodatkov účinných okamžikom zverejnenia na webovej stránke. Zmeny bude Organizátor alebo Usporiadateľ vykonávať iba z mimoriadnych dôvodov, na okolnosti mimo primeranú kontrolu Organizátora alebo Usporiadateľa, vrátane technických či právnych dôvodov, a za podmienky, že Organizátor alebo Usporiadateľ bude vždy usilovať o minimalizáciu dopadu na Účastníkov.

7.6 Vyplatenie peňažného plnenia ako náhrada Ceny nie je možné a Účastník nie je oprávnený sa domáhať výmeny Ceny. Organizátor ani Usporiadateľ taktiež neodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorú Účastník prípadne utrpí v súvislosti so svojou účasťou v Akcii alebo s užitím Ceny.

7.7 Nárok na uplatnenie Ceny v Akcii nemôže Účastník previesť na iného Účastníka, alebo na tretiu osobu.

7.8 Výsledky Akcie sú konečné, bez možnosti odvolania. V prípade pochybností o dodržaní Podmienok náleží povinnosť preukázať dôveryhodné skutočnosti na Účastníkovi.

7.9 Súťažiaci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/). V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (http://esc-sr.sk/).

7.10 Účastník má ďalej právo začať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosúdneho riešenia sporu nie je mediáciou podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii, ani spotrebiteľským rozhodcovským konaním podľa zákona č. 335/2014 Z.z. Zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím nárokom na Slovenskú obchodnú inšpekciu či súd.

Dňa 8. 1. 2021