Úplné znenie podmienok

SPÄŤ NA ÚVODNÚ STRANU

ÚPLNÉ ZNENIE PODMIENOK AKCIE „CashBack“

Podmienky akcie „CashBack“

Tieto podmienky upravujú pravidlá vzniku a spôsobu uplatnenia nároku na získanie spätnej úhrady časti z kúpnej ceny Výrobku definovaného v článku 4 týchto podmienok, tzv. cashbacku („Akcia“ a „Podmienky Akcie“).

Usporiadateľom Akcie je spoločnosť De’Longhi Praga s.r.o., so sídlom Křižíkova 237/36a, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 27899501, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 125135 („Usporiadateľ“).

Organizátorom Akcie je spoločnosť ritual communication s.r.o., so sídlom Palackého 75/III, Poděbrady, PSČ 290 01, IČO: 27075966, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 94455 („Organizátor“).

 

ZÁKLADNÉ PARAMETRE AKCIE

 1. Akcia prebieha v termíne od 1. 10. 2023 najneskôr do 31. 12. 2023, pričom je Usporiadateľ oprávnený ukončiť Akciu aj skôr oznámením presného termínu na webovej stránke promo.braunhousehold.sk („Obdobie trvania Akcie“), a to na území Slovenskej republiky u vybraných zmluvných partnerov (predajcov) Usporiadateľa, ktorých zoznam je uvedený nižšie v tomto článku Podmienok Akcie (ďalej tiež ako „Vybraní partneri“):

Slovenská republika

 1. Účastník Akcie, ktorý si kúpi niektorý z nižšie uvedených parných generátorov značky Braun („Výrobok“) u Vybraných partnerov v Slovenskej republike, môže získať za ďalej uvedených podmienok spätnú úhradu sumy z kúpnej ceny Výrobku („CashBack“) vo výške až 40 Eur podľa príslušného Výrobku, ako je uvedené nižšie.

Zoznam Výrobkov a výška sumy CashBack:

Model Rad Hodnota Cashbacku
IS2058BK CareStyle Compact 20 Eur
IS2132WH CareStyle Compact 20 Eur
IS2143BL CareStyle Compact 20 Eur
IS2144BK CareStyle Compact 20 Eur
IS2144VI CareStyle Compact 20 Eur
IS2561WH CareStyle Compact Pro 20 Eur
IS2565BL CareStyle Compact Pro 20 Eur
IS2577VI CareStyle Compact Pro 20 Eur
IS3132WH CareStyle 3 30 Eur
IS3155VI CareStyle 3 Pro 30 Eur
IS3157BL CareStyle 3 Pro 30 Eur
IS5245BK CareStyle 5 30 Eur
IS7262GY CareStyle 7 40 Eur
IS7266VI CareStyle 7 40 Eur
IS7282BL CareStyle 7 Pro 40 Eur
IS7286BK CareStyle 7 Pro 40 Eur

Výplatu sumy CashBack vykonáva Usporiadateľ prostredníctvom Organizátora po overení splnenia všetkých Podmienok Akcie. Na overenie splnenia Podmienok Akcie je Účastník (ako je definovaný nižšie) povinný Usporiadateľovi alebo Organizátorovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.

 1. Každý Účastník Akcie môže získať CashBack maximálne za dva Výrobky zakúpené v Období trvania Akcie samostatne alebo na maximálne dva Výrobky uvedené na jednom doklade o kúpe, ktoré zakúpi u Vybraných partnerov v Slovenskej republike.
 2. Akcia sa nevzťahuje na nákup Výrobkov formou splátkového predaja.
 3. Výrobky kúpené z druhej ruky, renovované alebo repasované Výrobky, Výrobky, ktoré neboli uvedené na trh v Slovenskej republike alebo boli dovezené z inej krajiny (aj prostredníctvom nákupu cez internet), alebo Výrobky, ktoré sú falzifikáty alebo porušujú práva duševného vlastníctva spoločností skupiny, ktorej je Usporiadateľ členom, nebudú v žiadnom prípade spôsobilé pre to, aby boli zahrnuté do tejto Akcie.

 

ÚČASTNÍCI A NÁROK NA CASHBACK

 1. Účastníkom Akcie sa môže stať iba zákazník Vybraného partnera, ktorým je fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým bydliskom a doručovacou adresou území Slovenskej republiky, ktorá si kupuje Výrobok mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania („Účastník“).
 2. Podmienkou účasti na Akcii a vzniku nároku na CashBack je riadna elektronická registrácia Účastníka najneskôr do 14 dní odo dňa kúpy Výrobku („Elektronická registrácia“).
 3. Registrovať sa do Akcie a tým aj uplatniť nárok na CashBack je možné iba cez elektronický registračný formulár na webovej stránke promo.household.sk („Registračný formulár“).
 4. Na účely riadnej Elektronickej registrácie je potrebné vyplniť všetky registračné polia v Registračnom formulári ([meno a priezvisko Účastníka, dátum narodenia Účastníka, e-mailovú adresu pre komunikáciu, model produktu, číslo účtenky, dátum a miesto kúpy Výrobku, číslo bankového účtu]), a ďalej nahrať čitateľnú kópiu celého dokladu o kúpe, a to v štandardnom formáte PDF či JPG a fotografii vystrihnutého čiarového kódu („EAN kód“) Výrobku, a to najneskôr do 14 dní od dátumu kúpy Výrobku. Pri Elektronickej registrácii urobenej po uplynutí uvedenej lehoty odo dňa kúpy Výrobku nevznikne Účastníkovi nárok na CashBack. Originál dokladu o kúpe Výrobku je Účastník povinný na žiadosť predložiť Usporiadateľovi alebo Organizátorovi na prípadné preukázanie oprávnenosti nároku na CashBack, a to do 7 dní od zaslania žiadosti.
 5. V prípade chybných alebo neúplných Elektronických registrácií bude Účastník vyzvaný na ich doplnenie prostredníctvom e-mailu. Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za nedoručenie týchto výziev, a ak nebude Elektronická registrácia bez zbytočného odkladu najneskôr do 7 dní doplnená, nebude ani spracovaná. Organizátor nespracuje nárok na CashBack ani v prípade, ak Účastník nemôže do 7 dní poskytnúť obrázok EAN kódu Výrobku alebo kópiu dokladu o kúpe.
 6. V prípade nesplnenia Podmienok Akcie alebo nesprávneho, neúplného, neskorého či nepravdivého vyplnenia Registračného formulára nárok na CashBack nevzniká. Účastník zodpovedá za správnosť a úplnosť uvedených údajov vrátane čísla svojho bankového účtu.
 7. Nárok na vyplatenie CashBack zaniká, pokiaľ ide o Výrobky, ktoré sú vrátené Vybranému partnerovi v súvislosti s odstúpením Účastníka od kúpnej zmluvy týkajúcej sa príslušného Výrobku alebo pokiaľ sú Výrobky vrátené Účastníkom z akéhokoľvek iného dôvodu. Ak je Účastníkovi spolu s Výrobkom poskytnutý darček alebo produkt za bonusovú cenu 0,10 EUR (napr. žehliaca doska), je darovacia zmluva medzi Vybraným partnerom a Účastníkom uzatvorená s podmienkou, že ak Účastník odstúpi od kúpnej zmluvy týkajúcej sa príslušného Výrobku, darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto darčeka stráca účinnosť a Účastník je povinný vrátiť Vybranému partnerovi darček poskytnutý spolu s Výrobkom.
 8. Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedá ani neručí za akékoľvek zlyhanie technické, hardvéru, softvéru, serverov, webových stránok s Registračným formulárom alebo iné zlyhania či poškodenia akéhokoľvek druhu, v rozsahu, ktorý zabráni Účastníkovi alebo inak znemožní Účastníkovi zúčastniť sa na Akcii.
 9. Nároky na CashBack uplatnené faxom, telefonicky, poštou, ústne alebo e-mailom nebudú prijaté. Nečitateľné, neúplné alebo pozmenené údaje vyplnené v Elektronickom formulári budú považované za neplatné, rovnako ako formuláre, ktoré nie sú vyplnené v súlade s týmito Podmienkami Akcie.
 10. Pri podaní Elektronickej registrácie bude nárok na CashBack overený. Účastníkom bude zaslaný automatický e-mail o potvrdení prijatia ich nároku na CashBack a ďalšie kroky v procese uplatnenia nároku na CashBack.
 11. Organizátor uhradí sumu CashBack v stanovenej výške k jednotlivým výrobkom do 30 kalendárnych dní odo dňa riadnej Elektronickej registrácie podanej prostredníctvom Registračného formulára, a to na účet uvedený Účastníkom do Registračného formulára.
 12. Účastník berie na vedomie, že CashBack predstavuje z hľadiska príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov v daňovej oblasti, najmä zákona č. 222/2004 Z. z., zákon o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zľavu vo forme tzv. nepriameho obratového bonusu, na ktorý vzniká nárok iba pri splnení týchto Podmienok Akcie, a pri poskytnutí tejto zľavy nebude vystavený opravný daňový doklad.

 

OSTATNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Podmienky Akcie budú počas celého Obdobia trvania Akcie dostupné na webovej stránke promo.braunhousehold.sk.
 2. Podmienky Akcie nadobúdajú platnosť a účinnosť prvým dňom Obdobia trvania Akcie. Usporiadateľ je oprávnený Akciu kedykoľvek jednostranne ukončiť či zmeniť Podmienky Akcie, a to bez akýchkoľvek nárokov Účastníkov voči Usporiadateľovi. Zmeny bude Usporiadateľ vykonávať iba z mimoriadnych dôvodov, najmä v reakcii na okolnosti mimo primeranej kontroly Usporiadateľa vrátane technických či právnych dôvodov či zmeny rozsahu Výrobkov, a za podmienky, že Usporiadateľ bude vždy usilovať o minimalizáciu dopadu na Účastníkov. Usporiadateľ je oprávnený Akciu okamžite ukončiť či zmeniť Podmienky Akcie aj v prípade epidémie či pandémie alebo s nimi spojenými opatreniami prijatými orgánmi verejnej moci. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia.
 3. Účasťou v Akcii Účastník berie na vedomie, že spoločnosť De’Longhi Praga s.r.o., so sídlom Křižíkova 237/36a, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 27899501 je, ako prevádzkovateľ osobných údajov, oprávnená spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v Registračnom formulári, prípadne ďalších údajov oznámených Usporiadateľovi, na účely účasti na Akcii, a to na obdobie nevyhnutné pre usporiadanie Akcie a prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov, teda počas šiestich (6) mesiacov od konca Obdobia konania Akcie. Spoločnosť ritual communication s.r.o., so sídlom Palackého 75/III, Poděbrady, PSČ 290 01, IČO: 27075966 je vo vzťahu k osobným údajom sprostredkovateľom Usporiadateľa.
 4. Pokiaľ Účastník pri registrácii dobrovoľne zaškrtne príslušné políčko, súhlasí taktiež so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa za účelom realizácie marketingu, teda zaradením do marketingovej databázy pre ponuku obchodu a služieb a zasielanie informácii o marketingových akciách Usporiadateľa a marketingových ponukách výrobkov a služieb Usporiadateľa, vrátane zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov, najmä prostredníctvom e-mailov.
 5. Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom realizácie marketingu je dobrovoľný, udeľuje se na dobu piatich (5) rokov od jeho udelenia, prípadne, než dôjde k odvolaniu súhlasu. Účastník má právo súhlas kedykoľvek odvolať na zhora uvedenej adrese Usporiadateľa alebo na e-mailovej adrese infoprivacy.ceskarepublika@delonghigroup.com, ako aj na e-mailovej adrese info.braun@ritualni.cz.
 6. Ako dotknutá osoba má Účastník nižšie uvedené práva, ktoré pre neho vyplývajú z právnych predpisov a ktoré môže kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na výmaz osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) právo vzniesť námietku, po ktorej spracovaní osobných údajov bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň má dotknutá osoba možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
 7. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov Účastníka sú k dispozícii v aktuálnom znení tu: https://www.braunhousehold.com/sk-sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov.
 8. Účasťou na Akcii vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami Akcie a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Usporiadateľ nezodpovedá za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou na Akcii. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na Akcii alebo konajúce v rozpore s podmienkami Akcie nebudú do Akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania.
 9. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte Organizátora prostredníctvom e-mailu na adresu info.braun@ritualni.cz.

Úplné znenie podmienok

SPÄŤ NA ÚVODNÚ STRANU

ÚPLNÉ ZNENIE PODMIENOK AKCIE „CashBack“

Podmienky akcie „CashBack“

Tieto podmienky upravujú pravidlá vzniku a spôsobu uplatnenia nároku na získanie spätnej úhrady časti z kúpnej ceny Výrobku definovaného v článku 4 týchto podmienok, tzv. cashbacku („Akcia“ a „Podmienky Akcie“).

Usporiadateľom Akcie je spoločnosť De’Longhi Praga s.r.o., so sídlom Křižíkova 237/36a, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 27899501, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 125135 („Usporiadateľ“).

Organizátorom Akcie je spoločnosť ritual communication s.r.o., so sídlom Palackého 75/III, Poděbrady, PSČ 290 01, IČO: 27075966, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 94455 („Organizátor“).

 

ZÁKLADNÉ PARAMETRE AKCIE

 1. Akcia prebieha v termíne od 1. 10. 2023 najneskôr do 31. 12. 2023, pričom je Usporiadateľ oprávnený ukončiť Akciu aj skôr oznámením presného termínu na webovej stránke promo.braunhousehold.sk („Obdobie trvania Akcie“), a to na území Slovenskej republiky u vybraných zmluvných partnerov (predajcov) Usporiadateľa, ktorých zoznam je uvedený nižšie v tomto článku Podmienok Akcie (ďalej tiež ako „Vybraní partneri“):

Slovenská republika

 1. Účastník Akcie, ktorý si kúpi niektorý z nižšie uvedených parných generátorov značky Braun („Výrobok“) u Vybraných partnerov v Slovenskej republike, môže získať za ďalej uvedených podmienok spätnú úhradu sumy z kúpnej ceny Výrobku („CashBack“) vo výške až 40 Eur podľa príslušného Výrobku, ako je uvedené nižšie.

Zoznam Výrobkov a výška sumy CashBack:

Model Rad Hodnota Cashbacku
IS2058BK CareStyle Compact 20 Eur
IS2132WH CareStyle Compact 20 Eur
IS2143BL CareStyle Compact 20 Eur
IS2144BK CareStyle Compact 20 Eur
IS2144VI CareStyle Compact 20 Eur
IS2561WH CareStyle Compact Pro 20 Eur
IS2565BL CareStyle Compact Pro 20 Eur
IS2577VI CareStyle Compact Pro 20 Eur
IS3132WH CareStyle 3 30 Eur
IS3155VI CareStyle 3 Pro 30 Eur
IS3157BL CareStyle 3 Pro 30 Eur
IS5245BK CareStyle 5 30 Eur
IS7262GY CareStyle 7 40 Eur
IS7266VI CareStyle 7 40 Eur
IS7282BL CareStyle 7 Pro 40 Eur
IS7286BK CareStyle 7 Pro 40 Eur

Výplatu sumy CashBack vykonáva Usporiadateľ prostredníctvom Organizátora po overení splnenia všetkých Podmienok Akcie. Na overenie splnenia Podmienok Akcie je Účastník (ako je definovaný nižšie) povinný Usporiadateľovi alebo Organizátorovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.

 1. Každý Účastník Akcie môže získať CashBack maximálne za dva Výrobky zakúpené v Období trvania Akcie samostatne alebo na maximálne dva Výrobky uvedené na jednom doklade o kúpe, ktoré zakúpi u Vybraných partnerov v Slovenskej republike.
 2. Akcia sa nevzťahuje na nákup Výrobkov formou splátkového predaja.
 3. Výrobky kúpené z druhej ruky, renovované alebo repasované Výrobky, Výrobky, ktoré neboli uvedené na trh v Slovenskej republike alebo boli dovezené z inej krajiny (aj prostredníctvom nákupu cez internet), alebo Výrobky, ktoré sú falzifikáty alebo porušujú práva duševného vlastníctva spoločností skupiny, ktorej je Usporiadateľ členom, nebudú v žiadnom prípade spôsobilé pre to, aby boli zahrnuté do tejto Akcie.

 

ÚČASTNÍCI A NÁROK NA CASHBACK

 1. Účastníkom Akcie sa môže stať iba zákazník Vybraného partnera, ktorým je fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým bydliskom a doručovacou adresou území Slovenskej republiky, ktorá si kupuje Výrobok mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania („Účastník“).
 2. Podmienkou účasti na Akcii a vzniku nároku na CashBack je riadna elektronická registrácia Účastníka najneskôr do 14 dní odo dňa kúpy Výrobku („Elektronická registrácia“).
 3. Registrovať sa do Akcie a tým aj uplatniť nárok na CashBack je možné iba cez elektronický registračný formulár na webovej stránke promo.household.sk („Registračný formulár“).
 4. Na účely riadnej Elektronickej registrácie je potrebné vyplniť všetky registračné polia v Registračnom formulári ([meno a priezvisko Účastníka, dátum narodenia Účastníka, e-mailovú adresu pre komunikáciu, model produktu, číslo účtenky, dátum a miesto kúpy Výrobku, číslo bankového účtu]), a ďalej nahrať čitateľnú kópiu celého dokladu o kúpe, a to v štandardnom formáte PDF či JPG a fotografii vystrihnutého čiarového kódu („EAN kód“) Výrobku, a to najneskôr do 14 dní od dátumu kúpy Výrobku. Pri Elektronickej registrácii urobenej po uplynutí uvedenej lehoty odo dňa kúpy Výrobku nevznikne Účastníkovi nárok na CashBack. Originál dokladu o kúpe Výrobku je Účastník povinný na žiadosť predložiť Usporiadateľovi alebo Organizátorovi na prípadné preukázanie oprávnenosti nároku na CashBack, a to do 7 dní od zaslania žiadosti.
 5. V prípade chybných alebo neúplných Elektronických registrácií bude Účastník vyzvaný na ich doplnenie prostredníctvom e-mailu. Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za nedoručenie týchto výziev, a ak nebude Elektronická registrácia bez zbytočného odkladu najneskôr do 7 dní doplnená, nebude ani spracovaná. Organizátor nespracuje nárok na CashBack ani v prípade, ak Účastník nemôže do 7 dní poskytnúť obrázok EAN kódu Výrobku alebo kópiu dokladu o kúpe.
 6. V prípade nesplnenia Podmienok Akcie alebo nesprávneho, neúplného, neskorého či nepravdivého vyplnenia Registračného formulára nárok na CashBack nevzniká. Účastník zodpovedá za správnosť a úplnosť uvedených údajov vrátane čísla svojho bankového účtu.
 7. Nárok na vyplatenie CashBack zaniká, pokiaľ ide o Výrobky, ktoré sú vrátené Vybranému partnerovi v súvislosti s odstúpením Účastníka od kúpnej zmluvy týkajúcej sa príslušného Výrobku alebo pokiaľ sú Výrobky vrátené Účastníkom z akéhokoľvek iného dôvodu. Ak je Účastníkovi spolu s Výrobkom poskytnutý darček alebo produkt za bonusovú cenu 0,10 EUR (napr. žehliaca doska), je darovacia zmluva medzi Vybraným partnerom a Účastníkom uzatvorená s podmienkou, že ak Účastník odstúpi od kúpnej zmluvy týkajúcej sa príslušného Výrobku, darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto darčeka stráca účinnosť a Účastník je povinný vrátiť Vybranému partnerovi darček poskytnutý spolu s Výrobkom.
 8. Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedá ani neručí za akékoľvek zlyhanie technické, hardvéru, softvéru, serverov, webových stránok s Registračným formulárom alebo iné zlyhania či poškodenia akéhokoľvek druhu, v rozsahu, ktorý zabráni Účastníkovi alebo inak znemožní Účastníkovi zúčastniť sa na Akcii.
 9. Nároky na CashBack uplatnené faxom, telefonicky, poštou, ústne alebo e-mailom nebudú prijaté. Nečitateľné, neúplné alebo pozmenené údaje vyplnené v Elektronickom formulári budú považované za neplatné, rovnako ako formuláre, ktoré nie sú vyplnené v súlade s týmito Podmienkami Akcie.
 10. Pri podaní Elektronickej registrácie bude nárok na CashBack overený. Účastníkom bude zaslaný automatický e-mail o potvrdení prijatia ich nároku na CashBack a ďalšie kroky v procese uplatnenia nároku na CashBack.
 11. Organizátor uhradí sumu CashBack v stanovenej výške k jednotlivým výrobkom do 30 kalendárnych dní odo dňa riadnej Elektronickej registrácie podanej prostredníctvom Registračného formulára, a to na účet uvedený Účastníkom do Registračného formulára.
 12. Účastník berie na vedomie, že CashBack predstavuje z hľadiska príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov v daňovej oblasti, najmä zákona č. 222/2004 Z. z., zákon o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zľavu vo forme tzv. nepriameho obratového bonusu, na ktorý vzniká nárok iba pri splnení týchto Podmienok Akcie, a pri poskytnutí tejto zľavy nebude vystavený opravný daňový doklad.

 

OSTATNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Podmienky Akcie budú počas celého Obdobia trvania Akcie dostupné na webovej stránke promo.braunhousehold.sk.
 2. Podmienky Akcie nadobúdajú platnosť a účinnosť prvým dňom Obdobia trvania Akcie. Usporiadateľ je oprávnený Akciu kedykoľvek jednostranne ukončiť či zmeniť Podmienky Akcie, a to bez akýchkoľvek nárokov Účastníkov voči Usporiadateľovi. Zmeny bude Usporiadateľ vykonávať iba z mimoriadnych dôvodov, najmä v reakcii na okolnosti mimo primeranej kontroly Usporiadateľa vrátane technických či právnych dôvodov či zmeny rozsahu Výrobkov, a za podmienky, že Usporiadateľ bude vždy usilovať o minimalizáciu dopadu na Účastníkov. Usporiadateľ je oprávnený Akciu okamžite ukončiť či zmeniť Podmienky Akcie aj v prípade epidémie či pandémie alebo s nimi spojenými opatreniami prijatými orgánmi verejnej moci. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia.
 3. Účasťou v Akcii Účastník berie na vedomie, že spoločnosť De’Longhi Praga s.r.o., so sídlom Křižíkova 237/36a, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 27899501 je, ako prevádzkovateľ osobných údajov, oprávnená spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v Registračnom formulári, prípadne ďalších údajov oznámených Usporiadateľovi, na účely účasti na Akcii, a to na obdobie nevyhnutné pre usporiadanie Akcie a prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov, teda počas šiestich (6) mesiacov od konca Obdobia konania Akcie. Spoločnosť ritual communication s.r.o., so sídlom Palackého 75/III, Poděbrady, PSČ 290 01, IČO: 27075966 je vo vzťahu k osobným údajom sprostredkovateľom Usporiadateľa.
 4. Pokiaľ Účastník pri registrácii dobrovoľne zaškrtne príslušné políčko, súhlasí taktiež so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa za účelom realizácie marketingu, teda zaradením do marketingovej databázy pre ponuku obchodu a služieb a zasielanie informácii o marketingových akciách Usporiadateľa a marketingových ponukách výrobkov a služieb Usporiadateľa, vrátane zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov, najmä prostredníctvom e-mailov.
 5. Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom realizácie marketingu je dobrovoľný, udeľuje se na dobu piatich (5) rokov od jeho udelenia, prípadne, než dôjde k odvolaniu súhlasu. Účastník má právo súhlas kedykoľvek odvolať na zhora uvedenej adrese Usporiadateľa alebo na e-mailovej adrese infoprivacy.ceskarepublika@delonghigroup.com, ako aj na e-mailovej adrese info.braun@ritualni.cz.
 6. Ako dotknutá osoba má Účastník nižšie uvedené práva, ktoré pre neho vyplývajú z právnych predpisov a ktoré môže kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na výmaz osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) právo vzniesť námietku, po ktorej spracovaní osobných údajov bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň má dotknutá osoba možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
 7. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov Účastníka sú k dispozícii v aktuálnom znení tu: https://www.braunhousehold.com/sk-sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov.
 8. Účasťou na Akcii vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami Akcie a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Usporiadateľ nezodpovedá za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou na Akcii. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na Akcii alebo konajúce v rozpore s podmienkami Akcie nebudú do Akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania.
 9. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte Organizátora prostredníctvom e-mailu na adresu info.braun@ritualni.cz.